KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi

          AMAÇ ve HEDEFLER


 

 1. İdarenin Amaç ve Hedefleri


Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Strateji

Stratejik Amaç 1: Eğitim-öğretimi çağdaş normlara uygun bir şekilde geliştirmek. (Eğitimde yenilikçilik ve yaratıcılık)

Stratejik Hedef 1: Öğrencileri, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, aydın fikirli, çağdaş değerleri özümsemiş, bilim ve aklı ön planda tutan fertler olarak yetiştirmek.

Strateji 1: En az yılda bir defa olmak üzere, Atatürk’ün dine ve dinî değerlere bakışını ve dinin çağdaş sunumu ile ilgili fikirlerini konu alan bir seminer düzenlemek.

Stratejik Hedef 2: Öğrenciler için etkili öğrenme ortamı oluşturmak.

Strateji 1: Her öğretim elemanının, derslerinin en az üçte birlik kısmını akıllı sınıfta verecek şekilde hazırlıklarının yapılmasını sağlamak.

Strateji 2: Üç yıl içerisinde akıllı sınıf sayısını beşe çıkarmak.

Stratejik Hedef 3: Öğrenci merkezli eğitim ve öğretime ağırlık vermek.

Strateji 1: Her yarıyıl başında ders dosyalarının öğretim elemanları tarafından hazırlanmasını ve öğrencilere duyurulmasını sağlamak.

Strateji 2: Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak amacıyla, her öğrenciye bir seminer/araştırma konusu vermek.

Stratejik Hedef 4: Çağdaş bir eğitim için, her dersi, o alanda uzmanlaşmış öğretim üyesinin vermesi amacıyla, üç yıl içerisinde öğretim üyesi kadrosunu yeterli hale getirmek.

Strateji 1: Halen öğretim üyesi bulunmayan ve ilgili derslerin yan anabilim dalı öğretim üyelerinin veya Üniversite dışından görevlendirilen öğretim üyelerinin verdiği Anabilim Dallarına nitelikli öğretim üyesi almak.

Stratejik Hedef 5: Bilgisayar aboratuarının verimli kullanımını sağlamak.

Strateji 1: 25 Adet ince istemci cihazın bağlı bulunduğu Server’in kapasitesinin artırılması ve projeksiyon cihazı yerleştirerek Bilgisayar laboratuarının akıllı sınıf sistemine dönüştürülmesini sağlamak.

Strateji 2: Bilgisayar laboratuarından sürekli yararlanmayı sağlamak.

Stratejik Hedef 6: Alanla ilgili çağdaş yayınlar takip edilerek, bilimsel konularla ilgili güncel araştırma ve tartışmalardan haberdar olmak.

Strateji 1: Fakülte olarak, alanla ilgili nitelikli süreli yayınlardan en az beş tanesine abone olmak.

Strateji 2: Alanla ilgili çıkan yerli ve yabancı eserleri takip ederek, Fakülte ihtisas kütüphanesindeki kitap sayısını her yıl % 5 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 7: Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin, diğer Fakültelerle olan ilişkisini geliştirmek ve sosyal ve kültürel aktivitelere azami düzeyde katılımı sağlamak amacıyla Fakülteyi Avşar Yerleşkesi’nde çağdaş bir eğitim binasına kavuşturmak.

Strateji 1: Avşar Yerleşkesi’nde İlahiyat Fakültesi binasının iki yıl içerisinde tamamlanması için gereken girişimlerde bulunmak.

 

Stratejik Amaç 2: E-Üniversite alt yapısını geliştirmek.

Stratejik Hedef 1: Fakülte web sayfasının eksikliklerini gidererek güncel tutmak.

Strateji 1: Her öğretim elemanının, kişisel ve akademik çalışmalarındaki değişime paralel olarak, web otomasyonu aracılığıyla kendi sayfasını güncel tutmasını sağlamak ve takip etmek.

 

 

Strateji 2: Fakülte geneli ile ilgili web sayfası güncellemelerinin, her bölüm tarafından takip edilerek, güncel bilgilerin otomasyon aracılığıyla girişini sağlamak.

 

 

Strateji 3: Öğrencilerin bitirme tezi ve seminer çalışması konu başlıklarının Fakülte web sayfasında sunulması için gereken altyapı çalışmasını yapmak.

 

 

Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırma ve yayınları, nicelik ve nitelik açısından artıracak araştırma imkanlarını geliştirmek.

Stratejik Hedef 1: Bilimsel araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak.

Strateji 1: Öğretim elemanlarının bilimsel araştırma projelerinin desteklemek.

 

 

Stratejik Hedef 2: Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılımı teşvik etmek.

Strateji 1: Bilimsel toplantılara katılan öğretim üyelerini, yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilerek teşvik etmek.

 

 

Stratejik Hedef 3: Fakülte ihtisas kütüphanesini nicelik ve nitelik açısından geliştirmek, Üniversite kütüphanesinin gelişimine kitap alımı önerisiyle katkıda bulunmak.

Strateji 1: Üniversitemiz web sayfasındaki kütüphane otomasyon sistemi aracılığıyla yapılacak kitap alımı önerilerinin her öğretim elemanı tarafından sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamak.

 

 

Strateji 2: Her öğretim yılı sonunda, her öğretim elemanından Üniversitemiz web sayfasındaki kütüphane otomasyon sistemi aracılığıyla alımını önerdikleri kitapların dökümünü istemek.

 

 

Stratejik Amaç 4: Araştırma ve eğitim yoluyla üniversitenin/fakültenin bölgesel, ulusal ve uluslar arası tanınırlığını ve etkinliğini artırmak.

Stratejik Hedef 1: Yılda iki sayı olarak yayınlanmakta olan Fakültemiz hakemli akademik dergisini düzenli olarak çıkarmak ve tanıtımı için gereken çalışmaları sürdürmek.

Strateji 1: Yılda bir, tüm İlahiyat Fakültelerine ve alan itibariyle yakın akademik birimlere, Fakülte dergisinin yayın akışı hakkında bilgi vermek ve yayınlanmak üzere makale göndereceklere duyuruda bulunulmasını sağlamak.

 

 

Strateji 2: Tanınırlığın artırılması amacıyla, Fakülte dergisinin hakem kuruluna, sosyal bilimler alanındaki akademik birimlerden alınan öğretim üyesi sayısını artırmak.

 

 

Stratejik Hedef 2: Öğretim üyelerinin yapacakları yayınlar aracılığıyla, Fakültenin tanınırlığının artırılması için gerekli çalışmaları sürdürmek.

Strateji 1: Her öğretim üyesinin, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yılda en az bir makale yayınlamasını teşvik etmek.

 

 

Strateji 2: Ulusal ve uluslararası güncel problemlerin çözümüne yönelik tez, proje, eser vb. çalışmalar yapılarak, bunların kamuoyu ile paylaşımını sağlanmak.

 

           

 

Stratejik Amaç 5: Ulusal ve uluslar arası eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini geliştirmek.

Stratejik Hedef 1: İlahiyat Fakülteleri ile işbirliği ve koordinasyonu artırmak.

Strateji 1: İlahiyat Fakülteleri bünyesinde periyodik olarak gerçekleştirilen Anabilim Dalları koordinasyon toplantılarından en az birine önümüzdeki üç yıl içerisinde ev sahipliği yapmaya talip olmak.

Strateji 2: Fakültemiz öğretim elemanlarının akademik yayın ve faaliyetlerinin her yılsonunda bir listesini hazırlayarak İlahiyat Fakültelerine ve tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji vs. sosyal bilimler alanında eğitim veren akademik birimlere göndermek ve karşılıklı iletişim çerçevesinde bu fakültelerden benzer bir çalışma talebinde bulunmak.

Strateji 3: İlahiyat Fakülteleri Anabilim Dalı koordinasyon toplantılarına ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinin katılımını sağlamak.

Stratejik Hedef 2: Fakültemiz eğitim ve araştırma alanına paralel eğitim veren ve araştırma yapan uluslararası eğitim kurumları ile iletişim kurmak.

Strateji 1: Fakültedeki eğitim ve öğretimini aksatmayacak şekilde, her yıl bir veya iki öğretim üyesini alanı ile ilgili araştırma, inceleme, yabancı dil seviyesini geliştirme ve bilgi ve görgüsünü artırma amacıyla yurt dışına göndermek.

Stratejik Hedef 3: Diyanet İşleri Başkanlığı ile iletişim ve işbirliğini geliştirerek sürdürmek.

Strateji 1: Din hizmetlerinin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla, fikir ve öneriler geliştirerek Diyanet İşleri Başkanlığı ile paylaşmak.

Stratejik Hedef 4: Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişim ve işbirliğini geliştirmek.

Strateji 1: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim birimlerindeki din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla, fikir ve öneriler geliştirerek ilgili kurum ile paylaşmak.

Stratejik Amaç 6: Kurumsal öğrenmeyi desteklemek ve kurum kültürü ve kimliğini geliştirmek

Stratejik Hedef 1: Öğretim elemanları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak.

Strateji 1: İki haftada bir sürdürülen Fakülte içi seminer programlarına işlerlik ve süreklilik kazandırmak.

Strateji 2: Yüksek lisans seminer, tez ve proje konularına, ilgili Anabilim Dalı akademik kurulunda ele alınıp görüşüldükten sonra son şeklini vermek.

Strateji 3: Güncel konulardan belirlenecek birinin, ayda bir Bölüm Akademik Kurullarında, her yarıyılda bir Fakülte Akademik Kurulunda ele alıp tartışmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 7: Çalışan memnuniyetini, iş tatminini artırmak ve çalışanın gelişimini sağlamak

Stratejik Hedef 1: Öğretim üyelerine sunulan teknik donanımı, gelişmelere uygun olarak güncellemek.

Strateji 1: Bilgisayarları üç yılda bir güncellemek.

Stratejik Hedef 2: Öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt dışı araştırmalarına maddî destek sağlamak.

Strateji 1: Sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılan öğretim üyelerini yolluk ve yevmiyeli olarak görevlendirmek.

Stratejik Hedef 3: Sosyal etkinlikler düzenlemek.

Strateji 1: Öğretim elemanlarına yönelik yılda bir yemekli bir toplantı düzenlemek.

Stratejik Amaç 8: Öğrencilerin gelişimini desteklemek. (Kişisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif, destek hizmetleri, idari işler vb. Konularda)

Stratejik Hedef 1: Fakülte içi seminerler ve kurslar düzenlemek.

Strateji 1: Öğrencilerin de katılımıyla iki haftada bir yapılmakta olan akademik seminer programlarını devam ettirmek.

Strateji 2: Her ay bir öğrenciye seminer sunumu yaptırmak.

Stratejik Hedef 2: Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri nicelik ve nitelik açısından geliştirerek sürdürmek.

Strateji 1: Farklı alanlar için birer öğrenci topluluğu oluşturmak ve diğer fakültelerdeki benzer topluluklarla iletişimi sağlamak.

Strateji 2: Edebî ve kültürel alanda her yıl bir ödüllü yarışma düzenlemek.

Strateji 3: Sınıflar arası spor yarışmalarını devam ettirmek.

Strateji 4: Sinema topluluğu oluşturarak, iki haftada bir film göstermek.

Strateji 5: Halk, sanat ve tasavvuf müziği alanlarında koro oluşturarak yılda bir konser vermek.

Strateji 6: Yılda bir il dışına kültürel amaçlı gezi programı düzenlemek.

Strateji 7: Yılda bir yabancı dilden (Arapça ve İngilizce) metin çevirisi yarışması düzenlemek.

Stratejik Amaç 9: Öğrenci ve mezunların üniversite ile bağlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

Stratejik Hedef 1: Fakültede “Mezunlarla İletişim Komisyonu” kurarak, mezunlarla iletişimi sürekli ve sıcak tutmak.

Strateji 1: Mezuniyet işlemlerini yürüten öğrencinin dolduracağı takip formu düzenlemek.

Strateji 2: Mezunlarla ilgili değişim ve gelişimi (çalışma durumu, iş başarısı, sorunları) takip için iki yılda bir internet aracılığıyla bilgi formlarını güncellemek.

Strateji 3: Mezunların çalıştığı kurumlarla iletişim içerisinde olarak, mezun öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileriyle ilgili eksiklik ve problemlerin olup olmadığını tespit etmek, varsa çözümler üretmek.

Strateji 4: Beş yılda bir mezunlar toplantısı düzenlenmesine öncülük etmek.

 

 

 

Stratejik Amaç 10: Toplumsal hizmetleri geliştirmeye yönelik üniversite toplum ilişkilerini güçlendirmek.

Stratejik Hedef 1: İrticaî zihniyete ve dinî temelli terörist faaliyetlere karşı, dinin barışçıl ve çağdaş yorumunu yaparak, halkın dogmatik fikirler yerine sağlıklı ve çağdaş dinî bilgi edinmelerini sağlamak.

Strateji 1: Yerel basın aracılığıyla dinî programlar ve yayınlar yapmak.

Strateji 2: Din görevlilerini aydınlatmaya yönelik ayda bir konferans ve panel düzenlemek için ilgili makamlarla işbirliği içerisinde olmak.

Stratejik Hedef 2: Sivil toplum örgütleriyle sıcak ilişkiler içerisinde olmak.

Strateji 1: Fakülte Yönetimi olarak her üç ayda bir sivil toplum örgütüne ziyarette bulunmak.

Stratejik Hedef 3: Halka yönelik sanatsal faaliyetlerde bulunmak.

Strateji 1: Yörenin kültürel ve tarihî özelliklerini tanıtıcı görüntülü bir program düzenlemek.

Strateji 2: Halk müziği, sanat müziği ve Türk tasavvuf musikisi alanlarından birinde yılda bir konser düzenlemek.

Strateji 3: Yılda bir olmak üzere, hüsn-i hat öğretim elemanının hazırlıklarını yapacağı bir hat sergisi açmak.

 

 

 1. Temel Politikalar ve Öncelikler • Öğrencileri, Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş değerleri özümsemiş, bilim ve aklı ön planda tutan bireyler olarak yetiştirmek.
 • Öğrenci merkezli eğitim ve öğretime ağırlık vermek ve öğrenciler için etkili öğrenme ortamı oluşturmak.
 • Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin, diğer fakültelerle olan ilişkisini geliştirmek, sosyal ve kültürel aktivitelere maksimum düzeyde katılımını sağlamak amacıyla fakülteyi Avşar Yerleşkesi’nde çağdaş bir eğitim binasına kavuşturmak.
 • Bilimsel araştırma projeleri geliştirmek, uygulamak ve ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılımı artırmak.
 • Fakülte ihtisas kütüphanesini nitelik ve nicelik açısından geliştirmek, üniversite merkez kütüphanesinin gelişimine kitap alımı önerisiyle katkıda bulunmak.
 • Yılda iki sayı olarak yayımlanmakta olan fakültemiz hakemli akademik dergisini düzenli olarak çıkarmak ve tanıtımı için gereken çalışmaları sürdürmek.
 • Öğretim üyelerinin yapacakları ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığı ile fakültemizin tanınırlığının artırılması için gerekli çalışmaları sürdürmek.
 • Fakültemiz eğitim ve araştırma alanına paralel eğitim veren ve araştırma yapan uluslararası eğitim kurumları ile iletişim kurma ve diğer İlahiyat Fakülteleri ile işbirliği ve koordinasyonu artırmak.
 • Öğretim üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı araştırmalarına maddi destek sağlamak ve onlara sunulan teknik donanımı teknolojik gelişmelere uygun olarak güncellemek.
 • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri nicelik ve nitelik açısından geliştirmek ve fakülte içi seminer ve kurslar düzenlemek.
 • Fakültemiz mezunları ile iletişim kurmak.
 • İrticaî zihniyete ve dinî temelli terörist faaliyetlere karşı, dinin barışçıl ve çağdaş yorumunu yaparak, halkın dogmatik fikirler yerine sağlıklı ve çağdaş dinî bilgi edinmelerini sağlamak.

 

 

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı