KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi

Öğretim Planı • Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans-lisans programlarında her yarıyıl için ders ve uygulama kredisi 30 AKTS’dir. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olan programlarda 120 AKTS, dört yıl olan programlarda 240 AKTS, beş yıl olan programlarda 300 AKTS, altı yıl olan programlarda ise 360 AKTS’dir.

 

        Devam Mecburiyeti

 • Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz.

 • Sağlık raporu, öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz

 • Öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin sınavlarına katılmaları gerekir. Bu dersler için devam zorunluluğu aranmaz.

 

        Sınavlar ve Ders Geçme

 • Örgün öğretimde bir dersin başarı hesaplanmasında ara sınavların harf notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır.

 • Bulunan yarıyıl sonu veya yılsonu itibariyle genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci başarılı, genel not ortalaması 2,00’den az olan öğrenci başarısız sayılır. Burs veya kredi alan öğrencilerin başarı durumu yılsonu genel not ortalaması değerlerine göre belirlenir

 

        Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

 • Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, 2547 sayılı Kanunun 46.  maddesi hükümlerine göre bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

 • Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesi hükümlerine göre bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

 

        Mezuniyet

 • Bir öğrencinin mezun olabilmesi için izlemekte olduğu programı en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlaması ve müfredata göre alması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alarak başarılı olması zorunludur. Bu şartları sağlayan öğrenciler, sınav dönemi sonunda mezun edilirler. Genel not ortalaması aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

 • Mezuniyet tarihi, her sınav döneminin bitim tarihidir.


        Ders Alma

 • Öğrenciler, başarılı olamadıkları dersleri almak koşuluyla ve/veya not yükseltmek amacıyla tekrar aldıkları derslerle birlikte bulundukları yarıyıldan ders alabilirler.

 • Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ön koşullu derslerin koşulunu yerine getirmek şartıyla; genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler bir üst yarıyıldan/yıldan 12 AKTS ders alabilirler.

 • Bir yarıyılda; dönemindeki derslerle beraber, alt yarıyıllardan alınamayan, başarısız olunan, not yükseltmek amaçlı alınan ve bir üst yarıyıldan alınan dersler de dâhil olmak üzere en fazla 46 AKTS kredisi ders alınabilir. Bir yarıyılda alınacak ders kredisi, hiçbir şekilde 46 AKTS’yi aşamaz.

 • Bir dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde kaldırılan ders, yönetim kurulu kararı ile aktif müfredattaki bir derse notu ile birlikte eşdeğer sayılarak intibakı yapılır.

 • Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınav notu iptal edilir.

 

        Tek Ders Sınavı

 • Mezun olmak üzere sadece bir başarısız dersi kalan veya mezuniyet durumunda olup GNO 2.0 altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere seçeceği bir dersten bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınavı hakkı verilir.

 • DS (Devamsız) dersi olan öğrenciler tek ders sınavına giremez.

 

        Mazeret Sınavı

 • Mazeret sınavı, sadece ara sınavlar için olmak üzere ilgili kurullarca mazereti kabul edilen öğrenciler için uygulanır. Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyıl içerisinde yapılır. Mazeret sınavı yapılması, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

 

        Dönem Sonu Değerlendirme

 • Müfredatındaki dönemlere ait tüm dersleri almış, dönem uzatmamış, disiplin cezası almamış ve başarısız dersi (FF, FD, DS, YS) bulunmamak kaydıyla;

 1.  Her eğitim-öğretim yarıyılı sonunda dönem not ortalaması 3.00 - 4.00 arası olan öğrenciler onur öğrencisi, 

 2.  Mezuniyet aşamasında genel not ortalaması 3.50-4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi, sayılırlar

 

        Yatay Geçiş

 • Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 • Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

 • Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

 • Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş müracaatlarında, öğrencinin ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı yarıyıl dahil) başarı ile geçmiş ve genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.30, 100’lük sistemde en az 60 olması gerekir.

 • Disiplin cezası alanlar yatay geçiş müracaatı yapamazlar.

 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.30, 100’lük sistemde en az 60 olması şarttır. Bunun için Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

 • Genel not ortalaması başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

 • Öğrencilerin Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler, (ilgili başvuru döneminden önce Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

 

        Muafiyet / İntibak

 • Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda almış oldukları derslerden FF, FD, YS, DS alarak başarısız oldukları dersler hariç olmak üzere, başarılı veya şartlı başarılı oldukları dersler için üniversitemize kayıt olduğu hafta içinde bir defaya mahsus olmak üzere muafiyet/intibak talebinde bulunabilirler.

 • Öğrenci muaf olduğu dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilir.

 

        Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

 • Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dilde olan bölümlerde/programlarda Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı zorunludur. Bu bölümlere/ programlara ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimi öngörülen ilgili dilin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına gitmek zorundadırlar. Bu öğrencilerden; 

 1. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında 100 üzerinden 70 veya üstü not alanlar, 

 2. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamlayanlar, 

 3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ve kabul edilen yabancı dil sınavlarından Yabancı Dil Hazırlık Programı Yönergesinin 7nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablodaki denkliği yerine getirenler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitiminden muaf olurlar.

 • Yabancı dil yeterlilik sınavından 100 üzerinden 70 veya üstü not alanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (i) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olurlar. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 70 ve üstü puan alan öğrencilere Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi verilmez.

 • Yabancı Dil Hazırlık Programı, bir birini takip eden iki yarıyıldan; her bir yarıyıl dönemi, ara sınav süreleri dâhil olmak üzere on altı haftadan oluşur ve Hazırlık Programı eğitimi haftada yirmi saatten az olamaz.

 • Yabancı Dil Hazırlık Programının eğitim süresi iki yıldan fazla olamaz.

 • Yabancı Dil Hazırlık Programında geçirilen ilk bir yıllık süre, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümdeki/ programdaki azami öğrenim süresin en sayılmaz.

 

NOT: YUKARIDA VERİLEN MADDELERİN DAHA FAZLASINA AYRINTILI ŞEKİLDE ÜNİVERSİTEMİZE AİT ÖĞRENCİ REHBERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı