KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Misyonumuz:


 • Evrensel değerde bilgi üretmek, sosyal, kültürel ve teknolojik değişimle hızla ilerleyen toplumda ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetenekle donatmak ve bu misyonu paylaşan bir toplum yetiştirmek;
 • Çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı üstün nitelikli yetkin bilim insanları yetiştirmek;
 • İslam kültürünün temel kaynaklarını akademik ve metodolojik bir anlayışla ele alarak, yeni gelişmeler ışığında değerlendirmek, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip ederek insani sorunlara çağdaş çözümler üretmeye çalışmak;
 • İslam’ın birleştirici ve çağdaş değerleri kuşatıcı gerçek yönünü anlamış, özümsemiş ve toplumu bu yönde eğitmeyi amaç edinmiş üstün nitelikli bireylerin ve din hizmeti üreten meslek adamlarının yetişmesinde akademik öncülük yapmak;
 • Kendi alanında ulusal ve uluslararası bilimsel literatüre hakim, alanında başarılı ve söz sahibi olacak nitelikte uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyonumuz:


 • Dini mirası özümseyen ve insanlığa yararlı olacak yeniliklere ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen lisansüstü öğrencilerini yüksek kalitedeki eğitim kadrosu ile yetiştiren;
 • Lisansüstü eğitim sürecine öğrenci olarak katılan bireyleri ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap vererek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin, bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip etik değerlerle donatılmış vatandaşlar olarak yetiştiren;
 • Araştırmaları ile alanına evrensel düzeyde katkıda bulunan, toplumsal gelişmeyi destekleyen Temel İslam Bilimleri alanında öncü rolünü dünya ölçeğinde geliştirerek sürdürmektir.

 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

           Vizyonumuz: • Ulusal ve evrensel değerde bilgi üreterek bölgesel, ulusal ve evrensel çerçevede bilimsel aktiviteleri geliştirmek, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanacak bireyleri yetiştirmek,
 • Bilgi birikiminin yetiştirilecek bireylere aktarılmasında sadece öğreten değil, öğrenen bir yapı oluşturmak,
 • Öğrencilerimizi, teknolojik, sosyal, kültürel ve evrensel değişimle, hızla ilerleyen global toplumda ihtiyaç duyacağı özellikle alanıyla ilgili bilgi ve yetenekle donatmak,
 • Anabilim Dalımızın temel amaçları kapsamında bilim alanımızda dünyada gelişmekte olan yaklaşımları kapsayan zengin müfredatıyla iddialı bir anabilim dalı olarak gelişmeyi hedeflemek,
 • Lisansüstü eğitim sürecine öğrenci olarak katılan bireyleri ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin, bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip etik değerlerle donatılmış vatandaşlar olarak yetiştirmek,
 • Sosyal ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,
 • Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi üretmek, bilimsel verileri yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, sosyal düzen ve huzura katkı sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kurumlar ile işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye destekte bulunmaktır.
 • İslami ilimlerin farklı alanlarında bilimsel bilgi üreterek İslam düşüncesine akademik bir disiplin sağlamaya günümüzde büyük ihtiyaç vardır. Anabilim Dalımız bu ihtiyacı karşılamak üzere, modern bilimin verileri ışığında, İslam Dini’nin temel kaynakları ve bu kaynaklar ekseninde oluşan kültürel mirası da göz önünde bulundurarak, objektif ölçütlere uygun özgün çalışmalar ortaya koymayı amaçlar.

     Misyonumuz:

 

 • Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, öncelikle kendi alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel literatüre hakim, alanında başarılı, söz sahibi olacak nitelikte uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasındaki gelişmeler kapsamında, katma değeri arttırmanın, güçlü bir sosyal yapının ve toplumsal refahın ön koşulu bilimsel bilgiye dayalı sistemin oluşturulmasıdır. Bu bağlamda ülkemizin hedefi Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş uygarlık düzeyini yakalamış demokratik, laik, sosyal hukuk devletini özümsemiş bireylerle  bilgi toplumuna ulaşmak olmalıdır.
 • İslam kültürünün temel kaynaklarını akademik ve metodolojik bir anlayışla ele alarak insani sorunlara çağdaş çözümler üretmeye çalışmak. İslam’ı çatışmacı anlayışları için bir dayanak olarak kullanmak isteyen düşünce akımlarına karşı, İslam’ın birleştirici ve çağdaş değerleri kuşatıcı gerçek yönünü anlamış, özümsemiş ve toplumu bu yönde eğitmeyi amaç edinmiş üstün nitelikli bireylerin ve din hizmeti üreten meslek adamlarının yetişmesinde akademik öncülük yapmak.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

Misyonumuz: • İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam öncesi dönemden başlayarak Müslümanların tarih boyunca gerçekleşen siyasî, sosyal, kültürel ve sanat olaylarını, kronoloji ve coğrafya bütünlüğünde, bünyesindeki bilim dallarının metodolojileri çerçevesinde inceler, araştırır ve alana dair akademik, ilmî, edebî ürünler verir. Hz. Peygamber’in hayatı zemininde Müslümanların sonraki dönem siyasetleri, devletleri, iktisadî faaliyetlerine ek olarak parçası oldukları İslam Medeniyetinin her türlü sanat, edebiyat, mimari, musiki gibi konulardaki ürünleri araştırma alanına dâhildir. Bölümün öncelikli amacı İslam inanç ve medeniyet dünyasının tarihî zeminini ilmî kaideler çerçevesinde öğrencilere aktarmaktır.

               Vizyonumuz:


 • Bütün İslamî ilimlerin ilmî altyapı olarak gördüğü Hz. Peygamber’in hayatı başta olmak üzere, İslam Medeniyeti’nin temel dinamiklerini araştırmak, alana dair eksik görülen hususlarda akademik çalışmaların yapılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ana bilim dallarının açılması için girişimlerde bulunmak; bölüme katkı sağlayan “Araştırma Merkezleri”nin kurulmasını ve faaliyetlerini desteklemek; mensubu olduğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin akademik ve ilmî faaliyetlerine katkı sunmaktır. Ayrıca bizzat tarafımızca yapılacak veya desteklenecek ilmî ve akademik çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizin marka değerini artırmaktır.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı